keskiviikko 3. elokuuta 2016

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ja päätöksenteko SomerollaSalon Seudun Sanomien 3.8.2016 julkaisemaan juttuun päivähoidon rajaamisesta
oli haastateltu Someron kaupungin kasvatuspäällikkö Leila Hoikkalaa.
Hänen mukaansa sivistyslautakunnassa oli kesäkuussa tehty päätös,
jolla määräaikaisesti kasvatettaisiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

Kaupungin sivistyspuolella oli näemmä kuitenkin kokonaan jätetty huomioimatta ja käsittelemättä
29.6.2016 jättämäni oikaisuvaatimus koskien varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen muuttamista.
Päätös oli lisäksi toimeenpantu, vaikka se kuntalain mukaan ei ole mahdollista.

Lautakunnan kesäkuussa tekemä päätös on Someron kaupungin hallintosäännön vastainen.
Hallintosäännön 26 § mukaanhan "Asiat päätetään viranhaltijan esittelystä."
Saman pykälän mukaan toimielin voi myös erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Pöytäkirjasta ei kuitenkaan ilmene, että lautakunta olisi tehnyt päätöksen asian käsittelystä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Siitä ei myöskään ilmene sitä erityistä syytä, joka tällaiseen menettelyyn on johtanut. On myös huomioitava, että pöytäkirjan mukaan lautakunnan esittelijänä toimiva sivistysjohtaja on ollut koko ajan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtajan selostuksessa, jonka pohjalta päätös oli tehty, ei myöskään mitenkään tuotu esille niitä vaikutuksia, joita ryhmäkokojen määräaikainenkin kasvattaminen aiheuttaa.
Maaliskuun kokouksen päätös olla kasvattamatta ryhmäkokoja oli perustunut erinomaisen laajaan ja huolelliseen valmisteluun. Sen mukaan ryhmäkokojen kasvattaminen vaikuttaa mm. lapsen stressitason nousuun ja mahdollisesti myöhempään kehitykseen. Kokojen kasvattaminen olisi myös vastoin somerolaista varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, jossa on tietoisesti kehitetty pienryhmätoimintaa tiedostamalla tämän toimintatavan hyöty lapsen oppimiselle ja kasvulle.
Tehdyssä päätöksessä oli myös kokonaan ohitettu se tosiasia, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei onnistu joko tilojen rajallisuuden tai toiminnallisen palvelurakenteen vuoksi esim. vuorohoitoyksiköissä.
Niissä tiloissa, missä ryhmäkokojen kasvattaminen onnistuisi, se vaatisi kustannuksia aiheuttavia muutoksia ilmanvaihtojärjestelmiin.
Nyt toimeenpantu päätös on ohittanut kuntalain ja kaupungin hallintosäännön sekä aiemman laadukkaan valmistelun. Lapsen etu on myös unohdettu ja kaadettu pesuveden mukana.  

Valtuuston päättämien ohjeiden noudattamisen kanssa on Somerolla ollut aiemminkin ongelmia.
Esimerkiksi  konserniohjeen sitovuutta ei osa luottamushenkilöistä ja virkaihmisistä aikoinaan lainkaan ymmärtänyt.
Nyt sama ymmärtämättömyys näkyy toistuvan hallintosäännön kanssa.  Puhumattakaan kuntalaista.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Valtuustopuhe / tilinpäätös 2015Arvoisa Puheenjohtaja, valtuutetut, lehdistön edustajat, virkaihmiset ja kuntalaiset!
Vuosi 2015 oli taloudellisesti erinomainen Someron kaupungille. Henkilöstömenot laskivat jo toisena vuotena peräkkäin eikä suuri peikko, valtionosuusuudistus kurittanutkaan kuntaa. Verotulojen kasvu oli ilahduttavaa, vaikkei sitkeässä taantumassa otettukaan hallituksen esittämää kiky-loikkaa.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on kehittynyt hyvään suuntaan ja se sisältää erinomaisia huomioita mm. ikäihmisten kotona asumisen tukemisen riittämättömyydestä ja hankkeiden valmistelun tasosta perusturvapuolella. Ympäristölautakunnan alaiseen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen hitauteen kiinnitettiin jälleen aiheesta huomiota. Myös työsopimuksien ketjuttamisesta tehty kirjaus on tärkeä.
Kaiken kaikkiaan täytyy todeta, että kaupungin toimintojen tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden kohdalla meillä on menty eteenpäin, mutta kertomukset tavoitteiden toteutumisesta osoittavat, että työtä tällä saralla meillä edelleen on. Perusta alkaa olla kasassa: on toteuttamiskelpoinen strategia ja uudistettu hallintosääntö. Seuraavaksi katse kohdistuu toimielimiin ja erityisesti niiden esittelijöihin, eli korkeimpiin virkamiehiimme. Virkamiestyö on ollut viime aikoina liiaksi tulipalojen sammuttelua, eli erilaisten pienten tai suurempien kriisien selvittämistä. Kehittämistyöhön ja johtamiseen ei ole riittänyt kylliksi aikaa. Jatkossa on tärkeää, että virkamiesten työaikaa saadaan kohdistettua niin, että kehittämiseen ja johtamiseen voidaan aidosti panostaa.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiiruun koulun uudisrakennus tuotti viime vuonna Someron ennätyksen otto-oikeuden käytössä tuottaen metritolkulla esittelytekstiä teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esityslistoille.
Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta suunnitelmista ja tilojen toimivuudesta sekä kokonaisneliömäärästä, rakennuksen kattokulmasta ja katemateriaalista, julkisivumateriaalista, rakennusurakoitsijan valintakriteereistä, kustannusarviosta ja rakennusurakan tarjoajista. Muunneltavuus jäi tulevaisuuteen eli ensimmäiseen peruskorjaukseen, kattokulma minimimääräykset täyttävään 8 asteeseen ja kate huopaan ehdotetun pellin sijaan. Julkisivu muuttui puusta sementtilevyjen kautta peltiin. Rakennusurakoitsijaehdokkaiden liikevaihtovaadetta jojotettiin tarkoitushakuisesti alas somerolaiseen tapaan ja Terve talo- kriteerin ehdot tulkittiin omintakeisesti laadun sijaan tavarahankinnaksi. Kustannusarvio eli noussen välillä lähelle 18 miljoonaa päätyen keinotekoisesti 16,4 milj.euroon.
Rakennukseen saadaan onneksi myös puuta. Valtuutettu Elo on luvannut lahjoittaa telkänpöntön koulun vihkijäistilaisuudessa.
Someron kaupungin kautta aikain kalleimman investoinnin käsittely ei saa kovinkaan hyviä tyylipisteitä. Se osoittaa selvästi sen, että eri tahojen olisi kyettävä avoimesti keskustelemaan näin isoista asioista etukäteen. Osa poliittisista ryhmistä tätä keskustelua yritti käydäkin, mutta se tukahdutettiin alkuunsa ”pienen piirin varjokokouspäätöksillä”. Seuraukset näkyvät prosessin myöhemmissä vaiheissa.
Samankaltaista kompastelua on tapahtunut kuluvankin vuoden aikana asiakasmaksuista päätettäessä. Tällainen päätösten vatkaaminen ei ole kenenkään etu. Siksi toivoisin, että tarjouksiin keskustella asioista avoimesti suhtauduttaisiin positiivisemmin ja että asiat voitaisiin käsitellä asioina, välittämättä siitä keneltä mikäkin idea tulee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Työttömien määrän kasvu jatkui ja muutokset Kelan ns. sakkomaksujen maksuperusteisiin maksoi kaupungille lähes puoli miljoonaa euroa vuonna 2015. Someron Demarien aloitteesta kuntaan laadittiin työllistämisohjelma, johon liittyen Somerolle palkattiin palveluohjaaja ohjaamaan työttömiä työllistymisessä tai eläköitymisessä. SDP:n esityksestä kuntouttavaan työtoimintaan lisättiin 60 000 euroa vuoden 2016 budjettikäsittelyssä. Erinomaisesti laaditun työllistämisohjelman tuloksia on odotettavissa jo kuluvana vuonna. Odotukset ovat korkealla. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Syyskuussa 2015 tuli ilmi, että omaishoidontukeen varatut varat olivat loppuneet jo kesällä. SDP:n valtuustoryhmä teki asiasta valtuustoaloitteen, jossa vaadimme, että omaishoidontuki ja siihen liittyvät palvelut on taattava kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille. Vuodelle 2016 lisättiin omaishoidontukeen SDP:n esityksestä 60 000 euroa. Myös määrärahojen riittävyyteen ja ennakointiin tullaan kiinnittämään perusturvatoimessa enemmän huomiota.
Tämä on merkittävä asia omaishoitajien oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Kyse ei ole pelkästään omaishoitajalle kuuluvasta rahallisesta palkkiosta, vaan myös tukeen sidottujen palvelujen, eli vapaapäivien hyödyntämisestä. Omaishoitajien jaksamisesta pitää ja kannattaa pitää huolta. Heidän työnsä on valtavan arvokasta ja se on kaupungin kannalta selkeästi edullisinta hoivapalvelua mitä voi olla.

Harmiksemme aloitteemme asiakaspalvelupisteestä ei saanut kannatusta.  Autottomien ja ilman pankkitunnuksia olevien somerolaisten asioidenhoito kesäaikaan on mahdotonta.
Bussi Somerolle ei voi ajaa ojaan, koska niitä ei kulje.
Asiakaspalvelupiste-asiaan luvattiin kuitenkin palata hieman myöhemmin. Toivottavasti siihen pystytään jatkossa kehittämään oma Somero-malli, jolla kustannustehokkaasti parannetaan kuntalaisten palveluja. Kun asiakaspalvelupisteitä on ympäri Suomea, myös Someron kaltaisissa kunnissa, on käsittämätöntä, miksei piste voisi Somerollakin toimia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta kiitän kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilöstöä päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille paitsi tekniselle johtajalle ja 30.4.2015 asti kaupungin palveluksessa olleelle tilakeskuksen päällikölle uimahallin vakuuden vanhentumisen osalta.
Somerolla 22.6.2016
Someron kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

maanantai 11. huhtikuuta 2016

Someron Demarit haastavat puolueet lehtikampanjaan


Salon Seudun Sanomat uutisoi tänään maanantaina 11.4.2016, ettei Someron kaupunki tilaa enää sanomalehtiä Tervaskantoon eikä Rauhankallioon. 
Lehden mukaan syynä on kaupungin periaatteellinen linjaus, että palvelutalojen 
asukkaat asuvat omissa kodeissaan, joten kaupungin ei kuulu tilata sinne lehtiä. 
Someron SDP pahoittelee kaupungin lyhytnäköistä päätöstä.
Tervaskannon asukkaan, Aune Hagelbergin mukaan lehtitilausten lopettaminen 
oli todella surullinen ja ikävä päätös.  
Hänestä tuntuu, että näin toimien palvelutalon asukkaat eristetään vallan ulkomaailmasta. 
Kuitenkin heitä monia kiinnostaa edelleen paikkakunnan, valtakunnan ja maailman asiat. 
Televisio ei korvaa sanomalehteä. 
Paikallislehti tarjoaa korvaamattoman kattauksen oman asuinalueen tärkeimpiin puheenaiheisiin. 
Lehden juttuihin voi palata aina uudelleen ja uudelleen. 

Someron Työväenyhdistys ry haluaa omalta osaltaan ilahduttaa Tervaskannon
1. kerroksen asukkaita ja tilasi heille Somerolehden.
Somerolaiset sosialidemokraatit toivottavat Tervaskannon asukkaille antoisia
lukuhetkiä paikallislehden parissa.

Samalla haastamme kaikki Someron poliittiset ryhmät mukaan tähän lehtitilauskampanjaan ilahduttamaan valintanne mukaan lahjalehdellä Rauhankallion tai Tervaskannon asukkaita, jotta kaikki somerolaiset vanhustenhuollon asiakkaat saisivat edelleen lukea paikallislehteä.

tiistai 1. maaliskuuta 2016

Asiakasmaksujen korottamisesta vielä

Someron Keskustan valtuustoryhmä puolusti 16.2. (Somerolehti) julkaistussa kannanotossaan toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisessa. Keskustan kannanotossa todettiin mm.: "Keskusta toteaa, että julkisten palvelujen maksuja ei voi määrittää pelkästään kaikkein pienituloisinten maksukyvyn mukaan." Tämä on erittäin kova linjaus. On selvää, että asiakasmaksujen korotus vaikeuttaa eniten juuri pienituloisten ihmisten arkea.

Asiakasmaksuja päätettiin korottaa 30 prosentilla. Korotuksesta päätti Somerolla perusturvalautakunta. Kaupunginhallituksen äänestäessä otto-oikeuden käyttämisestä asiassa, keskustan ja perussuomalaisten äänin todettiin, että otto-oikeutta ei voi käyttää. Kyse oli lain tulkitsemisesta. Täsmälleen samassa asiassa ja täysin vastaavassa prosessissa Äänekosken kaupungissa otto-oikeuden käyttämisessä ei nähty ongelmaa ja siellä otto-oikeutta käytettiin yksimielisesti. 

Myös Someron kaupunginhallituksen olisi ollut täysin mahdollista käyttää otto-oikeuttaan, jos niin olisi haluttu. Nyt taisi käydä kuitenkin niin, että lakia tulkittiin ”luovasti”, koska todellisuudessa haluttiin välttää ottamasta kantaa hankalaan asiaan.

Koska kaupunginhallitukselta evättiin tosiasiassa sille kuuluva otto-oikeus asiakasmaksuasiassa, jouduimme puuttumaan asiaan valtuustoaloitteella. Väite, ettei Keskustan ryhmälle kerrottu aloitteesta etukäteen, on perätön. Kyseinen aloite lähetettiin sähköpostilla yhdelle Keskustan valtuutetulle saatesanoin: ”Hei, toivottavasti moni Keskustan valtuustoryhmästä allekirjoittaa liitteen mukaisen aloitteen.”

Keskustan kannanotossa kerrotaan, että nyt myös heidän ryhmänsä on valmis kompromissiin asiassa ja kohtuullistamaan asiakasmaksujen korotuksia. Hyvä näin. Kaikki muut Someron poliittiset ryhmät ovat tätä hakeneet jo pidemmän aikaa.

Riitta Lehtinen (sd.)
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

perjantai 12. helmikuuta 2016

Jyrkkä ei Asiakaspalvelumaksujen ylisuurille korotuksille

Someron kaupunginvaltuustolle

Suomen hallitus antoi kunnille mahdollisuuden nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksuja 30 % 1.1.2016 alkaen.

Nostopäätöksen valmistelu tapahtui kaikessa hiljaisuudessa ilman lausuntokierrosta.
Terveyskeskuksen avohoidon vuosimaksuun ja käyntimaksuun tulee ensin kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,74 prosentin korotus ja tämän jälkeen 27,5 prosentin korotus. Samat korotukset koskevat myös muun muassa sairaalan poliklinikkamaksua, päiväkirurgiaa, suun ja hampaiden tutkimusta, sarjassa annettavaa hoitoa, lyhytaikaista laitoshoitoa ja lastensuojelun maksua sekä maksukattoa.
Koska korotus on näin suuri, se vaikuttaa luultavasti ihmisten käyttäytymiseen. Asiakas ei enää hae tarvitsemaansa palvelua, koska hänellä ei yksinkertaisesti ole siihen varaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM toteaa muistiossaan, että ”korotuksesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset korostuvat heikompituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus saattaisi lisätä tarvetta turvautua toimeentulotukeen”.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tehty korotuspäätös mitätöidään ja asiakaspalvelumaksuja korotetaan vain indeksikorotuksen verran.
9.12.2015 valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä näitä kohtuuttomia korotuksia.

Somerolla 8.2.2016

Someron kaupunginvaltuutetut
(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Kaikki muut ryhmät, paitsi Keskusta, allekirjoittivat aloitteen.

torstai 21. tammikuuta 2016

Otto-oikeus vai ei?Esitin 18.1.16 pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa otto-oikeuden käyttämistä perusturvalautakunnan 16.12.15 tekemään asiakasmaksujen korotuspäätökseen.
Olisin esittänyt, että ko. maksuja korotetaan vain indeksikorotuksen (1,74 %) verran, lautakunnassa äänestyksen jälkeen päätetyn huiman 27,5 % korotuksen sijaan.
Esitykseni takana oli ja on aito huoli kaikkein pienituloisimpien kuntalaisten pärjäämisestä yhä vähenevillä käyttöön jäävillä euroilla.
Johtava virkamies kuitenkin ilmoitti esitykseni jälkeen, ettei ko. pykälään voi enää esittää otto-oikeuden käyttöä, koska oikaisuvaatimusaika (14 päivää) on jo mennyt umpeen.
Perusteluissaan hän viittasi kuntalain § 51:n. Sen mukaan otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa eli sinä aikana, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Itseäni ihmetyttää eniten se, että miten ja missä kaupunginhallituksen yksittäinen jäsen olisi voinut esittää otto-oikeuden käyttöä kuin hallituksen kokouksessa?
16.12.15 kokoontuneen perusturvalautakunnan hyväksytty pöytäkirja oli kaupunginhallituksen nähtävänä vasta 18.1.16 pidetyssä kokouksessa.  

Miten asiassa olisi tullut sitten oikeasti menetellä? Kuntalaki ei sitä kerro. Olisiko pitänyt lähettää oikaisuvaatimusajan puitteissa kirjallinen ilmoitus otto-oikeuden ehdottamisesta tulevassa kokouksessa kaupunginjohtajalle tai kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, heille molemmille vai koko hallituksen pöytäkunnalle?

Suurta kummastusta tähän otto-oikeusasiaan lisää vielä, ko. kokouksessa esityslistalla ollut § 17 Tiedoksiantoasiat. Tässä pykäläkohdassa kaupunginjohtajan päätösehdotusteksti oli: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta yllä mainittujen lautakuntien sekä viranhaltijan päätöksiin sekä merkitsee muut asiat tiedokseen.

Ehkä ehdotusteksti olisi syytä muuttaa seuraaviin kokouksiin muotoon:
Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöön pantaviksi päätökset, joihin sillä on
kuntalain mukainen otto-oikeus?
Palaamme onneksi asiaan, koska kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää otto-oikeusasian pöydälle. Asia on selvitettävä ja siihen on saatava selkeä, kirjallinen vastaus toimintaohjeineen kuntalain asiantuntijalta.

Riitta Lehtinen (sd)
kaupunginhallituksen jäsen